Laboral

El Departament Laboral és una secció dins de l’organigrama de serveis que ofereix l’Organització d’empresaris de Lleida Fundació Privada. Aquest departament presta els serveis relatius a la confecció i agilitació de documentació diversa del soci i dels seus treballadors envers l’Administració Pública i, concretament, en assumptes laborals i seguretat social, i en matèria tributaria.

Els seus principals objectius són:

 • Altes, baixes i variacions d’empreses, ja sigui tant persona física com individual
 • Altes, baixes i variacions de treballadors (Sistema RED)
 • Contractació de treballadors.
 • Confecció de contractes de treball entre empleats i empleadors.
 • Tramitació de I.T. tant d’empresaris com de treballadors.
 • Preparació de documentació per sollicitar l’atur.
 • Confecció de llibres de visites.
 • Confecció dels fulls salarials (mensuals, extres, endarreriments …).
 • Confecció i tramesa de la Seguretat Social dels treballadors.
 • Confecció anual dels rebuts de la Fundació Laboral de la Construcció.
 • Tramitació de persones estrangeres, permís de treball i de residència.
 • Assessorament de jubilació i d’invalidesa.
 • Preparació i tramitació d’inspeccions de Treball i de la Seguretat Social.
 • Confecció, classificació i tramesa del model trimestral 110 i anual 190.
 • Càlculs de costos (preu hora, salaris …).
 • Informació de Convenis.
 • Calendaris laborals per empreses.
 • Preavís de finalitzacions de contractes.
 • Confecció de quitances.
 • Tramitació d’expedients davant INSS, INEM, TGSS, Benestar Social, Departament de Treball, Inspecció de Treball, etc.
 • Altes i baixes d’autònoms.
 • Tramitació d’expedients en règim d’assimilat.
 • Obertures de centres de treball.
Gremi Jardiners de Lleida